BETINGELSER

1. Introduktion

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for brugen af kundens (kunden) anvendelse af InBis cloud applikation ("produktet") til bogføring og kundestyring. Dette leveres af Intsoft ApS, Helsingørvej 4, 7100 Vejle og registreret i Danmark med CVR nummer: 35678727.

1.2 Ved bestilling eller registrering af produktet accepterer kunden vilkårene i nærværende betingelser samt fremtidige. De samme betingelser gælder ved fornyelse af abonnementet. Betingelserne er til enhver tid tilgængelige på www.inbis.com.

1.3 Intsoft ApS tilbyder kun deres tjenester til erhvervskunder og ikke til private forbrugere.

2. Abonnement

2.1 Produktet er tilgængeligt for kunden på en specifik web-adresse, der leveres af Intsoft ApS, der dog forbeholder sig ret til at ændre denne, såfremt dette meddeles kunden rettidigt.

2.2 Produktet er baseret på en "registreret bruger" (kaldet bruger model) og forskellige licenstyper. En bruger er altid en fysisk person.

2.3 Abonnementet kan bestå af forskellige niveauer. Det højeste niveau vælges af en bruger der derved bestemmer niveauet for alle øvrige abonnementer under kundens konto.

3. Prøveabonnement

3.1 Intsoft ApS kan tilbyde kunden et prøveabonnement på produktet. Dette giver kunden en prøve periode på 14 dage. I denne periode kan kunden anvende produktet uden beregning. Produktet vil være tilgængelig indtil slutningen på prøveperioden der løber 14 dage efter tidspunktet fra første oprettelse.

3.2 Prøveperioden må kun anvendes med det formål at teste produktet hos kundens virksomhed.

3.3 I tilfælde af, at kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet efter prøveperiodens udløb lukker Intsoft ApS kundens adgang uden yderligere varsel efter prøveperiodens udløb og derefter slettes kundens konto og data efter maksimum 30 dage. Kunden vil blive varslet om tidspunktet for lukningen i prøveperioden.

3.4 Hvad angår klausulerne 3.1 - 3.3, i disse vilkår gælder kun for prøveperioden. Intsoft ApS har ikke nogen forpligtelser i løbet af prøveperioden og er ikke ansvarlig for adgange og brug eller manglende adgang til eller brug af produktet.

4 Tjenester/services

4.1 Alle tjenester og services, der leveres af Intsoft ApS i forbindelse med produktet, er beskrevet på www.inbis.com. I abonnementsperioden, vil Intsoft ApS levere den nyeste version af produktet. Kunden har derfor tilladelse til at bruge produktet i henhold til nærværende betingelser.

4.2 Kunden har adgang til online support på www.inbis.com samt i produktet og vil derfor kunne modtage support i den korrekte brug af produktets funktioner via disse kanaler. Det vil være muligt at tilkøbe ekstra support mod betaling.

4.3 Produktet vil være kompatibelt og funktionsdygtigt indenfor acceptabel tid efter udgivelsen af de til nyeste officielle internetbrowsere som understøttes af produktet. Browsere med en markedsandel på mere end 30% globalt, vil kunne understøtte brugen af produktet. Der gives ikke nogen garanti for at produktet vil fungere på alle internetbrowsere. Det påhviler kunden til enhver tid at benytte og have adgang til seneste version af understøttede browsere.

4.4 Intsoft ApS vil, efter eget skøn sørge for opgraderinger, tilføjelse og fjernelse af features, patches, rettelser og lignende. Kunden skal acceptere disse for fortsat at kunne bruge systemet. Planlagte aktiviteter og generelle større opdateringer i henhold til ovennævnte vil blive meddelt til kunden såfremt Intsoft ApS finder informationen relevant for kunden.

4.5 Service og vedligeholdelse blive planlagt af Intsoft ApS. Kunden vil få besked om dette enten på hjemmesiden, eller på anden måde, såfremt den planlagte vedligeholdelse eller afbrydelse sker indenfor normal arbejdstid.

4.6 Insoft ApS tager backup af kundens data en gang i døgnet. Back-ups vil blive gemt i 14 dage. Såfremt kunden ønsker det, kan back-up data gendannes mod betaling og leveres i form af CSV eller lignende format.

4.7 Adgang og brug af produktet eller dets data kræver adgang til telekommunikations linjer, internetabonnementer eller forbindelser af anden teknisk art. Alle omkostninger og risici skal afholdes af kunden. Intsoft ApS accepterer ikke ansvar eller forpligtelser med hensyn til fremskaffelse og anvendelse af ovennævnte faciliteter eller services, da dette påhviler kunden alene.

4.8 Kunden kan bestille ekstra eller separat opkrævede services/ydelser fra Intsoft ApS f.eks. help-desk og bruger support. Mulighederne for eventuel rådgivning om eller support til tilpasning, integration og undervisning i henhold til produktet kan forefindes på www.inbis.com.

5. Priser og betaling

5.1 Intsoft ApS vil fakturere kunden for abonnementsomkostningerne og de bestilte services i henhold til prislisten på www.inbis.com.

5.2 Intsoft ApS forbeholder sig ret til at ændre priser og betingelser. Hvis dette er tilfældet vil kunden blive informeret senest seks 6 uger inden ændringen træder i kraft, ændringen træder tidligst i kraft ved næste abonnements periode.

5.3 Prisændringer kan især være gældende under hensyntagen til valuta og generelle prisændringer (inflation). Disse ændringer kan træde i kraft uden yderligere varsel.

5.4 Alle abonnementer opkræves enten månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller årligt af Intsoft ApS baseret på betalingsdatoen og den valgte abonnementsperiode.

5.5 Såfremt man opgraderer fra et gratis eller et prøve abonnement, vil man omgående blive opkrævet for det fulde abonnement eller abonnementer. Betalingen forfalder fra den dato hvor den valgte betalingsperiode begynder.

5.6 Hvis abonnementet er betalt forud i mere end en måned vil der blive opkrævet fuld betaling for hver betalingsperiode.

5.7 For at abonnementet/abonnementerne kan forblive aktive, er det en betingelse at der anvendes et gyldigt kredit- eller debit kort (de til enhver tid kreditkort der kan accepteres af Intsoft fremgår på www.inbis.com). Kunden skal sørge for at Intsoft ApS har den korrekte fakturaadresse og kontaktinformation og har pligt til at meddele Intsoft ApS såfremt disse ændres. Kunden kan vælge at betale ved hjælp af faktura. Hvis kunden vælger fakturabetaling som betalingsform, vil dette udløse et administrationsgebyr og en betalingsbetingelse på 7 dage på alle udstedte fakturaer.

5.8 Hvis en betaling til Intsoft ApS med et kredit- eller debit kort afvises enten af kortudstederen eller banken (uanset årsagen hertil) vil adgangen til abonnementet eller abonnementerne blive lukket omgående indtil betalingen er modtaget, eller kundens konto eller konti er tilknyttet til et aktivt kredit eller debit kort. Ligeledes vil manglende betaling af faktura medføre at adgangen lukkes dagen efter seneste betalingsdato. Genåbning af adgang kan kun ske betaling af udestående beløb. Ved kortbetaling sker dette straks. Ved faktura vil adgang genetableres dagen efter udestående er modtaget hos Intsoft ApS.

5.9. Alle priser og betalinger er i DKK med mindre andet er angivet.

5.10 Kunden accepterer kvitteringer for betalt abonnement bliver sendt på mail.

5.11 Abonnement betales efter antallet af registrerede bruger og den valgte licenstype. Betalingen af abonnementet er uafhængig af om det har været anvendt i abonnementsperioden.

5.12 Ved for sen indbetaling vil Intsoft ApS opkræve renter i henhold til den danske lovgivning.

5.13 Såfremt kunden opretter flere brugere eller opretter på et større abonnement (opgradering) vil kundens nye abonnements afgift blive udregnet fra den dato, hvor abonnementet bliver opgraderet. Prisforskellen mellem den nuværende og nye licens vil blive opkrævet fra den dag opgraderingen sker for resten af den løbende abonnementsperiode. Herefter vil faktureringen ske automatisk og den vil være baseret på den opgraderede licens.

5.14 Såfremt kunden reducerer antallet af brugere eller abonnementer til en mindre licenstype (nedgradering) vil ændringerne træde I kraft fra næste abonnements periode.

5.15 Indhentning af kreditvurderinger samt debitor registreropslag fra Intsoft ApS’s samarbejdspartnere er der 1000 klip pr år på disse tjenester, ved abonnements længde på under 1 år vil kunden have 80 klip pr. måned.

5.16 Kunder med adresse uden for EU vil ikke være forpligtet til at betale dansk moms. Alle danske kunder vil blive pålagt moms på deres abonnement. Kunder med bopæl i andre EU lande og som ejer et gyldigt CVR nummer, vil ikke blive pålagt moms på deres abonnement. Kunder med bopæl i andre EU lande, der ikke har et gyldigt CVR nummer vil blive pålagt dansk moms.

6. Vilkår og opsigelse

6.1 Det er kunden der vælger hvornår abonnementsperioden påbegyndes. Herefter bliver abonnementet automatisk fornyet. Kunden er berettiget til at opsige det første abonnement, dog ikke senere end to uger efter abonnements periodens start. Derefter kan kunden opsige abonnementet med 1 dags varsel. Såfremt abonnementet ikke er opsagt indenfor denne tidsramme, vil det automatisk blive fornyet.

6.3 Intsoft ApS forbeholder sig retten til at opsige abonnementet omgående, såfremt kunden ikke overholder betingelserne, opsigelsen af aftalen forhindrer ikke Intsoft ApS i at rejse krav mod kunden for aftalebrud. Kunden skal holde Intsoft ApS skadesløs for ethvert tab eller andre konsekvenser opsigelsen af aftalen medfører.

6.4 I tilfælde af at abonnements aftalen opsiges af kunden, har kunden tilladelse til at bruge produktet indtil abonnementet udløber. Kunden bekræfter og accepterer, at Intsoft ApS har ret til at slette kundens adgang til produktet senest 30 dage efter lukningen af kundens adgang.

6.5 Kunden vedkender og accepterer forpligtelsen til at fjerne alle data fra systemet inden abonnementsperioden udløber. I så fald kunden måtte ønske det og der ikke er nogle udestående betalinger på kundens konto, kan Intsoft ApS sørge for at give kunden et udtræk af kundens data mod betaling eller kunden kan selv foretage udtræk fra Inbis.com produktet.

7. Rettigheder og forpligtelser.

7. Ved accept og overholdelse af regler og betingelser vil Intsoft ApS give kunden en begrænset uoverdragelig ikke eksklusiv og ikke tidsubegrænset ret til at bruge produktet for det antal brugere, der er angivet i aftalen med kunden. Kunden må ikke installere og kopiere produktet og må ikke modificere, ikke ændre sammensætningen, ændre i ophavsretten, ændre eller oversætte produktet, endvidere må kunden heller ikke lave afledende arbejde eller bruge produktet på anden måde, med mindre der foreligger en særlig aftale eller et lovkrav herom. Kunden forpligter sig til kun at anvende produktet til egne data og til eget forretnings øjemed. Brug til andre formål er ikke tilladt.

7.2 Kunden kan til enhver tid ændre de registrerede brugere eller tilføje flere. Når der tilføjes en bruger til produktet køber kunden et abonnement til licensen i henhold til den valgte licenstype og Intsoft ApS’s gældende prisliste.

7.3 Kunden er forpligtet til at overføre alt kontraktsligt krævet data til Intsoft ApS. Kunden er ydermere forpligtet til at have en ansvarlig person med en mail adresse og en bopæls adresse som skal oplyse Intsoft ApS omgående, såfremt der sker ændringer i data som er relevante for opfyldelsen af den retslige aftale.

7.4 Det er kunden der skal opfylde de tekniske krav, især infrastruktur og telekommunikation til at opnå forbindelse til internettet. Kunden er forpligtet til at sørge for tekniske og organisatoriske sikkerheds standards og derved undgå forstyrrelser/afbrydelser med hensyn til tilgængeligheden af produktet, dette gælder især for andre brugere.

7.5 Kunden skal anvende produktet i henhold til abonnementsaftalen og er forpligtet til at drage omsorg for at brugen af produktet ikke kan skade Intsoft ApS eller andre brugere. Kunden er endvidere forpligtet til at tage alle de nødvendige forholdsregler der skal til for at forhindre at produktet bliver anvendt af uautoriserede personer, især gennem en rimelig beskyttelse og regelmæssig ændring af hemmelige passwords eller hemmelige adgangsidentifikationer. Kunden er forpligtet til at meddele Intsoft ApS omgående, såfremt der er mistanke om at hemmelige passwords eller andre adgange er blevet kendt af uautoriserede personer. Endvidere forpligter kunden sig til binde de registrerede brugere til kundens del at betingelserne. Kunden må ikke undgå eller deaktivere sikkerhedsforanstaltninger som Intsoft ApS har etableret.

7.6 Kunden forpligter sig til, at hverken kunden selv eller en trediepart, kan hente oplysninger eller data uden autorisation eller ”blande sig i ” software eller systemer fra Intsoft ApS

7.7 Det er strengt forbudt at anvende produktet til illegale formål ( f.eks. race diskriminering, økonomisk bedrag, pornografi, obskure hændelser, terrorisme eller andre metoder der strider mod gældende lovgivning).

7.10 Intsoft ApS har ret til at lukke adgange til produktet omgående hvis der er begrundet mistanke om illegal eller umoralsk brug af produktet. I sådanne tilfælde vil Intsoft ApS informere kunden omgående efter at adgangen til produktet er blevet lukket. Dette fritager dog ikke kunden for betaling af produktet og Intsoft ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig for et hvert tab som denne lukning end måtte medføre.

7.11 Intsoft har tilladelse til at læse kundens data, brug og kundens kundedata med det formål at udlede mønstre og sammenligne disse på tværs af kunder for at forbedre brugervenligheden samt væsentlige funktioner i produktet, som f.eks. kundevurderinger.

8. Tilgængelighed af services, support

8.1 Intsoft ApS er ikke forpligtet til at yde service på abonnements aftalen hvis: Service opgaver, der er nødvendige for systemet for at kunne yde den nødvendige service og som ikke kan udskydes uden afbrydelse af servicen og som kun vil kræve en mindre afbrydelse. Intsoft ApS er forpligtet til at følge en officiel kendelse fra en domstol eller anden myndighed. Der er en begrundet mistanke om at kundens system eller kundens brug af produktet udgør en risiko for ødelæggelse eller afbrydelser for Intsoft ApS eller 3. mand. Dette fritager dog ikke kunden for betaling af abonnementet.

8.2 Intsoft ApS vil i rimelig tid informere kunden via mail om den planlagte afbrydelse hvis den forekommer på andre tidspunkter end normalt planlagte afbrydelser.

8.3 Intsoft ApS vil drage omsorg for at kunden modtager besked om kendte fejl, der kan forstyrre stabiliteten eller funktionen af produktet, og drager omsorg for at undersøge og løse sådanne fejl.

8.4 Intsoft ApS sørger for normal funktionalitet og driftsforhold fra den dato hvor kunden tager produktet i brug.

8.5 Intsoft ApS tilbyder support enten som online, telefon eller mail support alt efter brug af produktet og svarer på reporterede fejl i produktet som er beskrevet på hjemmesiden og i henhold til kundens abonnementsniveau.

8.6 I tilfælde af fejl der bliver indrapporteret vil Intsoft ApS sørge for at identificere fejlen samt sørge for instrukser til kunden om brugen af produktet. Dette for at minimere indvirkningen af den rapporterede fejl overfor kunden, indtil man ved hvornår fejlen kan forventes at være løst. Intsoft ApS vil bestræbe sig på, at vende tilbage til kunden hurtigst muligt på hverdage undt. offentlige feriedage samt weekender, fra det tidspunkt hvor fejlen bliver indrapporteret.

8.7 Intsoft ApS svarer på kundernes supportspørgsmål hurtigst muligt.

9. Garanti

9.1 Intsoft ApS garanterer, at produktet, svarer til de specifikationer der er beskrevet i starten af kundens oversigt.

9.2 Kunden garanterer Intsoft ApS at anvendelsen af produktet er lovligt i enhver henseende og at kunden eller hans brugere, hvad enten de er interne eller eksterne overholder disse betingelser. Kunden vil holde Intsoft ApS skadesløs overfor enhver 3. mand, der kræver brug af kundens produkt, dette omfatter også krav vedrørende uopfordrede mails eller andre marketings aktiviteter.

9.3 Kunderne garanterer at de er forpligtet til at behandle deres kundedata under lovmæssig beskyttelse og vil holde Intsoft ApS skadesløs overfor et hvert krav og/eller tab i den forbindelse.

10. Indskrænkning af garanti.

10.1 Intsoft ApS pointerer, at baseret på den nuværende teknologi er det umuligt at lave hardware eller software på en sådan måde, at det virker fejlfrit ved kombinationer eller at beskytte det mod alle typer manipulation fra 3. mand. Intsoft ApS garanterer ikke at det leverede og brugte hardware vil opfylde kundens krav, at det passer til specifikke applikationer og at det er fri for fejl eller virus/spam.

10.2 Intsoft ApS garanterer ikke at betjeningen af produktet er fejlfri eller uden afbrydelser.

10.3 Intsoft ApS frasiger sig alle garantier, repræsentationer og betingelser hverken de antydede eller underforståede inklusiv enhver begrænsning for garantier, forpligtelser af eller relateret til salgbarhed, tilpasning til et særligt formål, mangel på akkuratesse eller svar, resultater, overensstemmelse med beskrivelse, manglende overholdelse, gedigen anstrengelse og manglende vedligeholdelse hvad angår produktet. Denne og hele risikoen påhviler kunden alene.

11. Indskrænkning af ansvar

11.1 Intsoft ApS er på ingen måde ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, strafferetslige eller andre tab eller ødelæggelse, manglende indtægter, fortjeneste, forretnings afbrydelse, tabte kunder eller fortjeneste, dette uanset om sådanne skader er forvoldt af handlinger eller undladelser der tilskrives Intsoft ApS som uagtsom, herunder både grov og simpel uagtsomhed eller tilfældig uagtsomhed.

11.2 Intsoft ApS’s ansvar er begrænset til produktet. Ansvar for andre produkter, services leveret af andre leverandører eller 3. mand er udelukket. Intsoft ApS er på ingen måde ansvarlig for services, opgaver eller forpligtelser som kunden udfører for 3 mand.

11.3 Er kundens kunder reklamebeskyttet påhviler det kunden at efterleve gældende lovgivning. Intsoft kan ikke drages til ansvar for eventuelle restlige tvister der bunder i mangel på efterlevelse af lovgivning omkring reklamebeskyttelse.

11.4 Intsoft ApS,s eneste ansvar med hensyn til tab af data er, så vidt det er rimeligt tilgængeligt, at forsøge at gendanne mistede data baseret på den nyeste backup kopi. Ethvert ansvar for uigenkaldeligt tabt data, dette uanset at Intsoft ApS har forsøgt alt for at gendanne sådanne data, er begrænset i henhold til paragraf 11.5.

11.5 De ovennævnte undtagelser og begrænsninger er gældende for Intsoft ApS, deres medarbejdere samt andet personale eller Intsoft ApS’s underleverandører. IntSoft er ikke ansvarlig for tabt data der af kunden er slettet eller på anden vis tabt. IntSoft hæfter udelukkende for data jvf. IntSofts backup rutiner.

11.6 Hele Intsoft ApS´s ansvar, uanset om det er kontraktsligt, grov eller simpel uagtsomhed, begrænset ansvar, brud eller opsigelse af kontrakten, påstand om tilbagebetaling eller forholdsmæssig tilbagebetaling, ved lov eller på anden måde at betale eventuelle skader, erstatning eller andre beløb (herunder advokatomkostninger) under eller efter udtrykket af disse vilkår ikke vil overstige den faktisk betalte i abonnementsprisen for levering af Produktet beløb i de foregående tolv (12) måneder forud for handling eller undladelse ansvar opstår fra. Hver parts samlede erstatningsansvar kan højst udgøre 50.000 kr. pr. kunde, dog max beløbet af kundens køb på en 12 måneders periode.

11.7 Såfremt der opstår fejl eller nedbrud på telekommunikations netværk og andre linjer, regulativer fra statslige myndigheder, lockout, strejker, infrastrukturelle nedbrud, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, terrorisme, brand, vandalisme, sabotage, hacker angreb, ødelæggelser forårsaget af computervirus, krig, optøjer, katastrofer med videre, som ikke kunne forudses inden disse vilkår blev lavet, kan kompensation ikke godtgøres mod Intsoft.

11.8 Kundevurderinger af kundens kunder i produktet er udelukkende vejledende og kan ikke sidestilles med en kreditvurdering.

11.9 InBis er ikke ansvarlig for om kundens regnskab(er) samt kontoplan(er) er korrekte i produktet. Det påhviler til enhver tid kunden at sikre at kundens regnskab(er) samt kontoplan(er) overholder gældende lovgivning. Produktets standard opsætning er revisorgodkendt og overholder derfor gældende lovgivning. Vælger kundes ikke at anvende denne påhviler det derfor kunden at sikre at denne overholder gældende lovgivning på området.

11.10 Alt ansvar hvad enten det er den ene eller den anden part er underlagt de almindelige danske lovkrav, bortset fra undtagelser og begrænsninger som udtrykkeligt er fastsat i disse vilkår. Eventuelle tvister vil blive behandlet af de danske domstole.

12. Data beskyttelse.

12.1 Intsoft ApS fungerer som dataoperatør på vegne af kunden. Intsoft ApS er forpligtet til at følge den gældende lovgivning om beskyttelse af data i henhold til den danske lov om behandling personoplysninger i henhold til EU’s direktiv 95/46/EC behandling af person data.

12.2 Intsoft ApS vil sikre at alle lovpligtige krævede og sædvanlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er taget og giver en rimelig sikkerhed for beskyttelse af de tjenester og systemer, samt sørger at kundens data er sikret mod uautoriseret adgang, angreb eller ulovlige skader eller ødelæggelse, tabt misbrugt eller på anden måde i modstrid med den danske lovgivning om behandling af persondata. Intsoft ønsker at opretholde de højeste standarder indenfor databeskyttelse og ønsker at efterleve de gængse retningslinjer der er forefindes i ISO 27001

12.3 Kunden skal sikre, at han har alle de nødvendige rettigheder til lagring af disse i produktet. Kunden må ikke lagre data, der er i strid med 3 mands intellektuelle rettigheder og eller den pågældende lovgivning. Kunden holder Intsoft ApS skadesløs overfor enhver 3 parts krav enten det er uautoriseret eller illegal brug af 3 parts data. Intsoft ApS er berettiget til at slette alle data, der efter Intsoft APS’s skøn udgør en overtrædelse af ovennævnte tilsagn fra kunden og kunden vil ikke være berettiget til erstatning i den henseende.

12.4 Kunden er forpligtet til at sørge for at der ikke er nogle uautoriserede brugere eller 3 mand der for adgang til produktet. Kunden er ydermere forpligtet til begrænse adgang til persondata og funktionalitet er i henhold til et specifikt formål og juridiske tilladelser.

12.5 Kunden accepterer at Intsoft ApS bruger 3 parts hosting/webhotel til at lagre produktet og lagre kundens data på vegne af Intsoft ApS indenfor EU. Såfremt Intsoft ApS modtager en skriftlig opfordring fra kunden, vil de offentliggøre navnet eller navnene på webhotellet (host).

12.6 Kunden bekræfter brugen af navne logoer osv. som kundereference på hjemmesiden, medmindre Intsoft ApS har modtaget en skriftlig indsigelse omkring dette.

13. Fortrolighed

13.1 Parterne er forpligtet til at holde alle fortrolige oplysninger fuldt fortroligt overfor den modtagende part og dets personale og må ikke anvende disse oplysninger uden yderligere skriftlig samtykke fra den leverende part og andre end i forbindelse med opfyldelsen af denne abonnements aftale.

13.2 Parterne er enige om at fortrolige oplysninger ikke skal indeholde oplysninger som er modtaget fra en upartisk 3 mand eller allerede har været gennem et offentligt domæne eller kunden kan bevise, at dette er blevet udviklet uafhængig af denne part, forud for afsløringen af dette.

13.3 Alle offentlige publikationer (artikler) der anvendes som del i markedsføringsøjemed fra en af parterne i nærværende aftale skal godkendes af begge parter inden de publiceres. Dette gælder dog ikke opdateringer som kundereferencer på InBis's hjemmeside.

14. Ejendomsret

14.1 Intsoft ApS opretholder alle rettigheder, herunder ophavsret, patenter, varemærker, knowhow med mere. Intsoft ApS må ikke overdrage, overføre eller give nogen rettigheder til nogen af sine immaterielle rettigheder til kunden.

14.2 Dette produkt og logo tilhører Intsoft ApS. Kunden indvilliger i ikke at bruge dette uden forudgående aftale med Intsoft ApS

14.3 Kunden må under ingen omstændigheder tildele, licensere, sælge, udleje, udlåne eller overdrage, eller sagt på anden måde give licensen til en 3 part uden en skriftlig samtykke fra Intsoft ApS

14.4 Kunden skal anvende produktet I dets originale udgave og må ikke modificere, ændre i sammensætningen, ændre producent, skjuleproduktet eller på anden måde forsøge at undersøge, ændre og eller finde koden eller det strukturelle skelet og/eller de principper som produktet er baseret på undtagen det er tilladt i henhold til den obligatorisk glædende lov.

14.5 Kunden må ikke ændre eller fjerne nogle markeringer og notifikationer der angår copyright, patenter, varemærker eller andre rettigheder der er tilstede eller påført andre steder I produktet.

15. Overdragelse af rettigheder

15.1 Kunden har ingen bemyndigelse til at overdrage eller på anden måde videregive sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse betingelser uden forudgående skriftlig samtykke fra Intsoft ApS.

15.2 Intsoft ApS forbeholder sig ret til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen til 3 part, herunder disse vilkår i forbindelse med eventuel køb eller frasalg af virksomhedens aktiviteter.

16. Lov og værneting

16.1 Denne abonnements aftale inklusive betingelser er udarbejdet og formuleret i henhold til dansk lovgivning.

16.2 Enhver tvist eller krav der opstår ud fra eller i forbindelse med denne aftale og betingelserne eller i forbindelse med et hvert brud, opsigelse eller ugyldighed vil til enhver tid være underlagt det danske retssystem.

Vejle, d. 1. marts 2017.